Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Infographic_Tiêu chí đánh giá cấp dộ dịch
Infographic_Phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch
Infographic_Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 128)
Infographic_Hướng dẫn xét nghiệm 'thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'
Infographic_Hướng dẫn Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và Điều trị F0
Infographic_Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ